Projekti

V šolskem letu 2015/2016 bomo izvajali naslednje projekte in njihove vsebine.

Projekt Vodja in člani projektnega tima
Zdrava šola Nuša Gradišnik
Sadeži družbe Nuša Gradišnik
Šolska shema Kristina Prijatelj
Ekošola kot način življenja Alenka Povšič (PS), Vera Mihelič (PS), Mateja Pompe (RS), Hana Aupič (POŠ Studenec), Julijana Majerič (POŠ Loka)
Gib, gib, hura Polonca Gačnik
Samoevalvacija Jelka Slukan, Petra Jesih, Vesna Butkovič, Mirjana Jelančič, Irena Železnik
Opolnomočenje učencev z izboljševanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Andreja Janc in Nataša Mlakar, Valentina Mlakar, Barbara Košar, Ernestina Krajnc, Metka Pinoza, Danica Prnaver ter Mirjana Jelančič
Policist Leon svetuje Darinka Jeraj, Petra Jesih, Jožica Mlakar, Julijana Majerič, Andreja Janc
Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju Janja Kranjc in ostali
   
Elektronski listovnik učenca in učitelja Patricija Redenšek, Vesna Butkovič, Tatjana Hafner, Valentina Mlakar, Marjeta Teraž, Mirjana Jelančič
Didaktika ocenjevanja znanja – formativno spremljanje Ernestina Krajnc, Darinka Jeraj, Petra Jesih, Rebeka Dolinšek, Zvonka J. Kumelj, Vita Krapež, Mateja B. Kovač, Karmen Škapin, Irena Železnik, Andreja Janc, Danica Prnaver, Valentina Mlakar, Vesna Butkovič, Liudmila Pesehonova
Postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ Vita Krapež, Liudmila Pesehonova, Alenka Bogovič Peklar, Mirjana Jelančič
ATS 2020 – Od e-listovnika do formativnega spremljanja transverzalnih veščin Marjeta Teraž, Valentina Mlakar, Metka Pinoza, Tatjana Hafner, Drago Slukan

Vsebine izbranih projektov

Zdrava Šola

V načrtovanje in evalvacijo  bomo v letošnjem šolskem letu vključili aktivnosti s področja duševnega zdravja, ki jih bomo uskladili z učenci, učitelji in ostalimi deležniki. Izvedli bomo delavnice “O2 za vsakega” o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja v 7. razredu ter delavnice “Kaj pa če…NE” o alkoholu in vrstniškem pritisku v 9. razredu.

Vodja projekta: Nuša Gradišnik

Sadeži družbe – slovenska filantropija /prostovoljstvo

Sadeži družbe je prostovoljsko medgeneracijsko povezovanje starejših in mladih. Sodelujemo z domovi upokojencev, pripravljamo številne kulturne prireditve, dneve dejavnosti in skupna druženja.

Vodja projekta: Nuša Gradišnik

Šolska shema

S projektom Šolska shema želimo pri učencih, starših in tudi med zaposlenimi nadaljevati z zdravim življenjskim slogom, zdravim odnosom do prehrane, s poudarkom na sadju in zelenjavi. Prednost pri izbiri  ima ekološko in integrirano pridelano sadje in zelenjava. Učencem bomo ponudili samostojen obrok sadja oz. zelenjave praviloma ob petkih (pa tudi druge dneve ob primerni malici ali kosilu).

Projekt  podpira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje.

Vodja projekta: Kristina Prijatelj

Ekošola kot način življenja

Je projekt, v katerem mlade še vedno navajamo na varčno porabo, zdrav življenjski slog in na kulturen odnos do narave v najširšem pomenu besede. Želimo si, da bi skupaj ohranjali naš življenjski prostor lep, zdrav in bogat in ga takega zapustili našim naslednikom.  Bodimo spremembe, ki jih želimo videti v svetu (Mahatma Gandi). Že pred leti smo postali ekošola in ponosni smo na zastavo, ki vihra pred vhodom v šolo.

Vsebine:

– ekobralna značka,
– ekovrt,
– sodelovanje z okoljem,
– spremljanje dejanske porabe električne energije, vode, količine organskih odpadkov, zbranega papirja, ločevanja odpadkov v razredu in pri malici,
– ekokviz,
– zbiranje kartuš in tonerjev.

Vodje projekta: Alenka Povšič, Vera Mihelič, Julijana Majerič, Veronika P. Zgonc in Mateja Pompe

Gib, gib, hura

Gibalno-športna neaktivnost in sedeči način življenja postajata novodobni epidemiji, ki ogrožata zdrav celostni razvoj otrok ter mladostnikov. Zato je naloga vseh nas odraslih, staršev in pedagoških delavcev, da vključimo v pedagoški proces v šoli in v prostem času doma gibalno-športne aktivnosti (kinetični stil učenja) s ciljem, da s tovrstnimi dejavnostmi omogočimo razvoj gibalnih, kognitivnih (z doživljajskim učenjem) in socialnih spretnosti (s timsko harmonijo), zmanjšujemo stres in krepimo pozitivna čustva ter zdravje vseh v vsakdanjem življenju danes in v prihodnosti.

Dejavnosti:

– minuta za zdravje,
– peš v šolo,
– pri urah špora se načrtno uporablja metodologija in vsebine, ki so medpredmetno povezane z ostalimi predmetnimi področji,
– v podaljšanem bivanju v času sprostitvenih dejavnosti,
– bodoči prvošolci na obisku,
– dan brez TV in računalnika,
– dan zdravja,
– dan družine (gibalna zaključna prireditev s starši),
– gibalni poligon v okviru Pozdrava pomladi,
– gibalni odmori na razredni stopnji,
– interno izobraževanje učiteljic razredne stopnje
– Brain Gym.

Vodja projekta: Polonca Gačnik

Samoevalvacija

Je projekt, ki ga vodi Šola za ravnatelje v sodelovanju z MIZŠ in ostalimi partnerji. Glavni namen projekta je postopno uvajanje sistema celovite, usmerjene in trajnostne samoevalvacije v šolah, ki se bo dopolnjeval s sistemom zunanje evalvacije in nacionalnimi kazalniki kakovosti.

Izbrali smo dva prioritetna cilja: bralna pismenost in spoštovanje. Tim, ki vodi projekt, hodi na usposabljanja in izvaja delavnice s strokovnimi delavci šole.

Dejavnosti:

– načrtovanje in izvajanje dejavnosti za spremljanje obeh ciljev ( strokovni aktivi in učitelji),
– kvalitativna in kvantitativna analiza dobljenih rezultatov,
– predstavitev rezultatov,
– predlog nadaljnjih dejavnosti.

Tim za izvedbo: Petra Jesih, Irena Železnik, Vesna Butkovič, Jelka Slukan, Mirjana Jelančič

Opolnomočenje učencev z izboljševanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

V lanskem šolskem letu se je šola  prijavila na javni razpis Zavoda RS za šolstvo na razvojni projekt Opolnomočenje učencev z izboljševanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Osnovni namen je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in v učni proces znotraj formalnega izobraževanja z vzajemnim učenjem integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti. Tudi v tem šolskem letu bomo s projektom nadaljevali. Obnovili in spoznavali bomo nove bralno učne strategije, jih vnašali v naše vzgojno-izobraževalno delo in izvajali medsebojne hospitacij. Letos se bo aktivneje v projekt vključila tudi šolska knjižnica.

Vodja projekta: Andreja Janc

Policist Leon svetuje

Projekt Policist Leon svetuje poteka v sodelovanju s Policijsko postajo Sevnica. Nosilec projekta je Ministrstvo za notranje zadeve.

V njem sodelujejo učenci 5. razreda.

Izvaja se preko ur oddelčnih skupnosti, na katerih policist učence seznanja  o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih pouči o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.

Obravnavanih je pet sklopov:

– promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
– pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
– nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
– kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
– kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Vodja projekta: Darinka Jeraj

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Program “Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju” temelji na spoznanjih o pomenu spodbujanja in utrjevanja etike in splošnih človeških vrednot v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prinaša resne in pretehtane vsebine, pripomočke in orodja za spodbujanje in utrjevanje etike in splošnih človeških vrednot v vrtcih in šolah. Zaradi svojih trdnih temeljev (model Evropsko ogrodje etike in vrednot) predstavlja pomembno varovalo pred poskusi uveljavljanja različnih enostranskih ali ideoloških pogledov v vrtce in šole.

Vodja projekta: Janja Kranjc

Elektronski listovnik učenca in učitelja

V šolskem letu 2012/2013 je bila šola izbrana na javnem razpisu Zavoda RS za šolstvo na mednarodnem projektu Elektronski listovnik učenca in učitelja. V Sloveniji projekt vodi ZRSŠ v sodelovanju z MIZŠ, spremljan in evalviran pa je s strani Pedagoškega inštituta v Ljubljani. Temeljni namen projekta je uvajanje sodobnih pristopov k učenju in poučevanju ter spremljanju in vrednotenju znanj in veščin (formativno spremljanje) učencev ob uporabi razvojnega elektronskega listovnika ter z njegovo uporabo podpreti strokovni razvoj sodelujočih šol.

Vodja projekta: Patricija Redenšek

Didaktika ocenjevanja znanja – formativno spremljanje

Vključitev v projekt  prinaša intenzivno izobraževanje učiteljic, da pridobijo teoretična znanja s področja formativnega spremljanja učencev. Vzporedno z izobraževanjem  pa vsaka sodelujoča učiteljica gradi in preizkuša raznolike načine spremljanja učenčevega napredka pri vsakodnevnem  delu v razredu.

Pri formativnem spremljanju se postavlja v ospredje učnega procesa otrok in njegov optimalen učni napredek. Napredek pa temelji na aktivnem in izkušenjskem učenju, na samopresoji lastnega dela, samoregulaciji, načrtovanju lastnih ciljev, vrednotenju  doseženega in ob tem nastaja tudi osebna mapa učenca, v kateri je razviden napredek in učna pot posameznega učenca.

Vodja projekta: Ernestina Krajnc

Postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ

Uvajanje prvega tujega jezika (v našem primeru angleščine) v drugi razred je začetek otrokovega vseživljenjskega jezikovnega učenja. Eden izmed ciljev na evropski ravni – zaradi tega tudi uvajanje tujega jezika že zelo zgodaj – je namreč poznavanje (vsaj)  dveh tujih jezikov (M+2).

Poučevanje tujega jezika pri tako mladih učencih je specifično – upoštevajoč razvojno stopnjo je treba učencu prilagoditi učne metode poučevanja tujega jezika. Izhajali bomo predvsem iz velikega interesa učencev za učenje tujega jezika ter se medpredmetno povezovali, kar je ključ do celostnega uspeha in znanja jezika.

Cilj je, da učenci spoznajo tuj jezik, se v njem izražajo, ga vključujejo v svoj vsakdan, ga v svoji okolici tudi prepoznajo in na ta način spoznajo pomen znanja tujih jezikov ter s tem ohranijo motivacijo za usvajanje le-teh.

Vodja: Vita Krapež