Merila in kriteriji

MERILA IN KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Upravni odbor Šolskega sklada je na treh rednih sejah pripravil Merila in kriterije za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev iz Šolskega sklada, tako kot to določa 20. člen Pravil o delovanju šolskega sklada. Na osnovi predloga plana, finančnega plana in stanja sredstev ter potreb v šoli je Upravni odbor Šolskega sklada sprejel Kriterije in merila za razdeljevanje in dodeljevanje zbranih sredstev. Kriteriji in merila se oblikujejo posebej za vsak namen iz 4. člena teh pravil in veljajo za tekoče šolsko leto.  Upravni odbor si mora o Kriterijih in merilih predhodno pridobiti mnenje Sveta staršev. Le tega smo si pridobili na seji Sveta staršev dne 15. 02. 2010. Predstavniki staršev so podali pozitivno mnenje, zato so tega dne Kriteriji in merila za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev stopila v veljavo. S tem dnem lahko razdeljujemo sredstva na podlagi vloge (starši) ali prošnje za financiranje ostalih dejavnosti (zaposleni, učenci).

 

 

Predsednica Upravnega odbora ŠS

Teja Lipovšek Motore

 

Loading

Accessibility