Katalog informacij javnega značaja OŠ sevnica

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Naslov: Trg svobode 42, 8290 Sevnica
Tel: 07 81 63 510
Faks: 07 81 63 521
e-naslov: ossevnica@ossevnica.si
Domača spletna stran: http://www.ossevnica.si

Katalog je sprejel: Mirjana Jelančič, prof.
Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 9. 2023

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Aleš Tuhtar, ravnatelj
Naslov: Aleš Tuhtar, OŠ Sava Kladnika, Trg svobode 42, 8290 Sevnica
Tel: (07) 81 63 512
e-naslov: ales.tuhtar@ossevnica.si  ali ossevnica@ossevnica.si 

 

2. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: vsak delovni dan od 08.00 do 11.30

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:
Organigram:

 

Seznam organizacijskih enot:
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnična osnovna šola Studenec Naslov: Studenec 38, 8293 Studenec
Tel: 070 658 328
Faks: /
e-naslov: mateja.prah@ossevnica.si
Vodja enote: Mateja Prah, prof.
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnična osnovna šola Loka pri Zidanem Mostu Naslov: Loka 72, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Tel: 070 512 278, 040 272 072
Faks:/
e-naslov: martina.trbovc@ossevnica.si
Vodja enote: Martina Trbovc
Seznam glavnih predpisov:
Državni predpisi:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva
Drugi državni predpisi so dostopni na:

Pravno-informacijski sistem RS
Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi
Interni akti:
Interna pravila in pravilniki
Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil:
Letni delovni načrt
Letno poročilo

Upravni postopki in storitve:
Osnovne šole:

  • Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)
  • Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka
  • Postopki javnega naročanja
  • Javni natečaji za zaposlitev
  • Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
  • Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
 
Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:
Organ ne upravlja javnih evidenc.
nn
4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi):
OSNOVNE ŠOLE
Naziv zbirke podatkov: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Področje (šifrant): izobraževanje
Opis vsebine: Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev
Pravne podlage (SOP): 1996-01-0570
Ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO): osnovnošolsko izobraževanje
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Sevnica, Občina Radeče
Dostopnost podatkov (šifrant): podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka:  
Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): po potrebi
Oblika zapisa (format): pdf
Jezik zapisa (ISO 639-2): slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
Oseba, odgovorna za objavo: /
Naziv zbirke podatkov: Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Področje (šifrant): izobraževanje
Opis vsebine: Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
Pravne podlage (SOP): 1996-01-0570
Ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO): osnovnošolsko izobraževanje
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Sevnica, Občina Radeče
Dostopnost podatkov (šifrant): podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka:  
Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): po potrebi
Oblika zapisa (format): pdf
Jezik zapisa (ISO 639-2): slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
Oseba, odgovorna za objavo: /
Naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Področje (šifrant) izobraževanje
Opis vsebine: Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
Pravne podlage (SOP): 1996-01-0570
Ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO): osnovnošolsko izobraževanje
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Sevnica, Občina Radeče
Dostopnost podatkov (šifrant): podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka:  
Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): po potrebi
Oblika zapisa (format): pdf
Jezik zapisa (ISO 639-2): slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
Oseba, odgovorna za objavo: /
Naziv zbirke podatkov: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Področje (šifrant): izobraževanje
Opis vsebine: Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Pravne podlage (SOP): 1996-01-0570
Ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO): osnovnošolsko izobraževanje
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Sevnica, Občina Radeče
Dostopnost podatkov (šifrant): podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka:  
Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): po potrebi
Oblika zapisa (format): pdf
Jezik zapisa (ISO 639-2): slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
Oseba, odgovorna za objavo: /
Naziv zbirke podatkov: Evidence s področja dela in socialne varnosti
Področje (šifrant): zaposlovanje
Opis vsebine: Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec
Pravne podlage (SOP): 2006-01-1768
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delodajalec, delojemalec
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Sevnica, Občina Radeče
Dostopnost podatkov (šifrant): podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka:  
Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): po potrebi
Oblika zapisa (format): pdf
Jezik zapisa (ISO 639-2): slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
Oseba, odgovorna za objavo: /

 

Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1. šolski okoliši
2. statistika učnega uspeha
3.  
4.  
5.  

 

Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Sklep o imenovanju uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Loading

Accessibility