NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.
Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina).
Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda.
Dosežek na NPZ ne vpliva na zaključne ocene pri določenih predmetih, šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca na NPZ.
Zakon o osnovni šoli v 64. členu določa, da se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ne smejo uporabljati za razvrščanje šol.Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ izda minister do konca meseca septembra za tekoče šolsko leto.
Učenci 6. in 9. razreda ob dnevih, ko poteka NPZ, po preverjanju nadaljujejo s poukom po urniku. Datumi preverjanja se nahajajo v šolskem koledarju in v spodnji tabeli.
Preverjanje je obvezno za vse učence šestih in devetih razredov.
V šolskem letu 2018/2019 je bil za našo šolo izbran kot tretji predmet za preverjanje DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA.