Knjižnična informacijska znanja

Medpredmetno področje KIZ se vključuje v pouk, dneve dejavnosti in interesne dejavnosti na šoli.

Učenci:

  • se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva.
  • Spoznajo knjižnični fond – knjižni in neknjižno gradivo in druge informacijske vire.
  • Razvijajo različne spretnosti in sposobnosti: komunikacijske, informacijske, raziskovalne.
  • Znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.

Ure KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKIH ZNANJ izvajata strokovni knjižnični delavki Danijela Dornik in Jožica Škrlec skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri pedagoške ure letno. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda.

VSEBINE KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKIH ZNANJ:

  • knjižnice in druge ustanove: knjigarne, založbe, muzeji, galerije
  • knjižnično gradivo (knjižno in neknjižno), slikanice, pravljice, leposlovje, serijske publikacije, referenčni viri (leksikoni, slovarji, enciklopedije), različni nosilci zapisov (tiskani, zvočni, elektronski), online informacijski viri (podatkovne zbirke, internet)
  • postavitev in ureditev gradiva (starostne stopnje, Univerzalna decimalna klasifikacija)
  • lokalni knjižnični katalog, gesla, ključne besede, COBISS/OPAC
    avtorske pravice (citat, citiranje, bibliografije, seminarske naloge…)

Pripravila: Jožica Škrlec, univ. dipl. bibliotekarka

Loading

Accessibility