EUfolio

EUfolio Razvojni elektronski listovnik učenca in učitelja

Osebno učno okolje temelji na pristopu, da je uporabnik (učenec) središče učenja. Pri tem učenec uporablja spletne aplikacije.

Razvoj in uporaba aplikacij ter osebno učno okolje omogočajo učenje in poučevanje s pomočjo Interneta.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica se je v šolskem letu 2012/2013 prijavila na javni razpis Zavoda RS za šolstvo na mednarodni projekt Elektronski listovnik učenca in učitelja. V razvojni projekt je bilo izbranih 12 šol v Sloveniji, katerega temeljni namen je uvajanje sodobnih pristopov k učenju in poučevanju ter spremljanju in vrednotenju znanj in veščin (formativno spremljanje) učencev ob uporabi razvojnega elektronskega listovnika ter z njegovo uporabo podpreti strokovni razvoj sodelujočih šol.

Članice projektnega tima

– Mirjana Jelančič (ravnateljica)
– Vesna Butkovič- Tatjana Hafner
– Valentina Mlakar
– Patricija Redenšek (vodja)
– Marjeta Teraž
Skrbnica in svetovalka tima je mag. Mojca Suban.

Kaj je eListovnik (ePortfolio)?


Učenčevo osebno elektronsko učno okolje, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti (samouravnava) lastni napredek na različnih dimenzijah učenja in razvoja ter svoj napredek dokumentira.

Za elistovnik bomo uporabljali sistem e-učilnic Moodle, imenovan Mahara. Oddelka, ki sta vključena v projekt sta 7. B in 8. D.

Cilji projektnega tima 2013/2014

– uporaba sodobne IKT tehnologije;
– razvijanje bralne pismenosti;
– razvijanje inforamacijske pismenosti;
– razvijanje kritičnega mišljenja;
– zbiranje in izbiranje podatkov/virov;
– analiziranje in interpretacija podatkov;
– presoja uporabnosti in verodostojnosti podatkov.

Mnenja učiteljev o projektu

Projekt omogoča:

– da so učenci  soustvarjalci pri načrtovanju in izvajanju kvalitetno naravnanih ur pouka;
– da učenci pridobivajo veščine načrtovanja, sistematičnosti, kritičnosti, samovrednotenja;
– kakovostno in osebno povratno informacijo o učenem napredku učencem in staršem;
– računalniško opismenjevanje učencev;
– učitelja »prisili« v sodobnejši način dela, ki je učencem bližji;
– da učitelj daje učencem povratno informacijo za delo, hkrati pa program omogoča tudi medvrstniško povratno informacijo (z vrednotenjem sesamopodoba učenca izboljšuje);- navsezadnje omogoča učiteljem nenehno izobraževanje.

Mnenja učencev o projektu

Nekaj utrinkov učnih ur v okviru projekta


Loading

Accessibility