Za starše

Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Policija so sprejeli Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Dogovor velja od dne podpisa, in sicer od 5. decembra 2013.
Podlaga za sprejem dogovora je Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil sprejet pred petimi leti in predstavlja skupaj z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 pravno podlago za boj proti temu pojavu v naši družbi. Nastal je na podlagi večletnih ugotovitev, kako kompleksen in široko razširjen je pojav nasilja v družini, zato je bilo potrebno sprejeti ukrep, v okviru katerega bo jasno opredeljeno, katere oblike družinskega nasilja poznamo, kaksne vrste pomoči nudimo žrtvam in kako obravnavamo storilca. Zakon opredeljuje otroke kot ranljivo družbeno skupino, ki mora biti še posebej zaščitena. Opredeljeno je tudi, da je otrok žrtev nasilja v družini tudi takrat, ko je prisoten
izvajanju nasilja enega starša nad drugim. Na podlagi zakona so bili zaradi kompleksnosti problematike sprejeti štirje pravilniki štirih resorjev (ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve oz. policijo, ministrstva, pristojnega za zdravje ter ministrstva, pristojnega za izobraževanje). Za področje izobraževanja je nastal med drugim tudi Pravilnik o obravnavi
nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
 (Uradni list, st. 104/2009 z 18. 12. 2009).

Okrožnica

Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona 0
preprečevanju nasilja v družini

 

Loading

Accessibility