VPIS v 1. razred

Objavljeno: 25.01.2022 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

Spoštovani starši ter drage prvošolke in prvošolci v šolskem letu 2022/23. Vabljeni k vpisu v prvi razred, ki bo potekal v mesecu februarju v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica ter podružnicah Loka in Studenec. Vabilo s podrobnejšimi informacijami o datumu in načinu vpisa boste v pričetku meseca februarja prejeli na vaš domači naslov (stalno ali začasno prebivališče).

 

Koga vpisujemo v 1. razred?

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli ste starši dolžni v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos tako vpisujemo otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2015 in jim je bilo po odločbi odloženo šolanje).

 

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Seznam otrok iz šolskega okoliša, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Vpis na šolo zunaj šolskega okoliša

Starši lahko vpišejo otroka v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Najprej morate otroka vpisati na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

 

Za vse morebitne informacije smo vam na voljo preko:

  • e-pošte: damjana.zupancic@ossevnica.si
  • mateja.andrinek@ossevnica.si

ali po telefonu: 07/81 63 513.

 

Loading

Accessibility