Splošni podatki o šoli

2.1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda Organigram zavoda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šolaSava Kladnika Sevnica
Trg svobode 42
8290 Sevnica
Podružnična šola Loka pri Zidanem mostu
Loka pri Zidanem mostu 72
1434 Loka pri Zidanem mostu

Podružnična šola Studenec
Studenec 38 a
8293 Studenec

tek opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje.
Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še s pripravo in razdeljevanjem hrane za učence

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Pomočnik ravnateljice: Slovenko Podržaj
E-naslov: slovenko.podrzaj@guest.arnes.si
Telefon: 041 940 892
Pomočnik ravnateljice: Aleš Tuhtar
E-naslov: ales.tuhtar@guest.arnes.si
Telefon: 031 642 544

Poslovna sekretarka: Andreja Vajdic
E-naslov: andreja.vajdic@guest.arnes.si
Telefon: 031 490 937

 

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi
Državni predpisi Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavniost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Sava Kladnika Sevnica
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
Ustava RS
Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Druge povezave na državne registre: Mestna občina Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol
EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm
Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si
Državni izpitni center: http://www.ric.si
AJPES: http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp

2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja

Seznam evidenc Trenutno jih ni.

2.8. Seznam drugih informatizacijskih zbirk podatkov

Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženskega stanja zavoda (v pripravi)

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Objave že posredovanih informacij javnega značaja

Urniki za šolsko leto 2013/2014

Šolski koledar za šolsko leto 2013/2014

Loading

Accessibility