OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

Objavljeno: 3.06.2016 | Avtor: mlampret

V času šolanja vašega otroka ima pomembno vlogo tudi šolska prehrana. To področje ureja Zakon o šolski prehrani, na podlagi katerega smo oblikovali Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole.

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO: Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Prijavo na šolsko prehrano se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko odda po pošti, osebno pri razredniku, v tajništvu šole ali v šolski svetovalni službi. Obrazec za prijavo je priložen dopisu. Prosimo, da označite vse vrste obrokov, ki jih bo učenec prejemal, tudi če bo to samo občasno ali celo le enkrat v šolskem letu.

OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV: S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval pravila šolske prehrane, plačal prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka (če obroka ni pravočasno odjavil) ter šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV: Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej ustno, pisno, po telefonu ali po e-pošti: olga.zemljak@guest.arnes.si, in sicer do 14. ure v tajništvu šole (07/81 63 510), blagajni šole (07/81 63 515) ali pri razredniku, ki odjave takoj sporoči na blagajno šole. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti delovni dan, in sicer do 8. ure.

PREKLIC PRIJAVE PREHRANE: Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave se odda šolskemu svetovalnemu delavcu ali v pisarno blagajne šole. Prijava se lahko prekliče ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE: Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v  veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šola dostopa do teh podatkov preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja. Če družina učenca na dan 1. 9. 2016 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, starši avgusta 2016 vložijo vlogo za otroški dodatek pri centru za socialno delo. V primeru, da družina ni upravičena do otroškega dodatka oz. te pravice ne želijo uveljavljati, pa lahko vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

Subvencionirani obrok Višina subvencije

Povprečni mesečni dohodek na osebo

( % neto povprečne plače v RS)

Malica 100 % do 53 %
100% do 18%
Kosilo 70% nad 18% do 30%
40% nad 30% do 36%

ggg

PROSIMO VAS, DA IZPOLNITE PRILOŽEN OBRAZEC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 IN GA O

DDATE RAZREDNIKU ALI V TAJNIŠTVO ŠOLE DO 15. 6. 2016.

OBRAZEC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 (kliknite na povezavo)

 Nuša Gradišnik, univ. dipl. pedag.,
šolska svetovalna služba
 Mirjana Jelančič, prof.,
ravnateljica

 

 

Loading

Accessibility