OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

Objavljeno: 3.07.2015 | Avtor: mlampret

V času šolanja vašega otroka ima pomembno vlogo tudi šolska prehrana. To področje ureja Zakon o šolski prehrani, na podlagi katerega smo oblikovali Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole.

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO: Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši oz. zakoniti zastopniki otroka praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko odda po pošti, osebno pri razredniku, v tajništvu šole ali v šolski svetovalni službi. Obrazec za prijavo je priložen dopisu. Prosimo, da se označijo vse vrste obrokov, ki jih bo učenec prejemal, tudi če bo to samo občasno ali celo le enkrat v šol. letu.

OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV: S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval pravila šolske prehrane, plačal prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka (če obroka ni pravočasno odjavil) ter šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV: Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej ustno, pisno, po telefonu ali po e-pošti: olga.zemljak@guest.arnes.si, in sicer do 14. ure v tajništvu šole (07/81 63 510), blagajni šole (07/81 63 515) ali pri razredniku, ki odjave takoj sporoči na blagajno šole. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8. ure.

PREKLIC PRIJAVE PREHRANE: Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda šolskemu svetovalnemu delavcu ali v pisarno blagajne šole. Prijava se lahko prekliče ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE: Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šola bo dostopala do teh podatkov preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja. Na šolski spletni strani, v rubriki Aktualno so navodila za preverjanje veljavnosti odločbe, če starši nimajo shranjene v pisni obliki. Če družina učenca na dan 1. 9. 2015 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, starši avgusta 2015 vložijo vlogo za otroški dodatek pri centru za socialno delo. V primeru, da družina ni upravičena do otroškega dodatka oz. te pravice ne želijo uveljavljati, pa lahko v avgustu 2015 vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

Subvencija malice pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

PROSIMO VAS, DA IZPOLNITE PRILOŽEN OBRAZEC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 IN GA ODDATE RAZREDNIKU DO 19. 6. 2015.

 

Nuša Gradišnik, univ. dipl. pedag., šolska svetovalna služba

Mirjana Jelančič, prof., ravnateljica

Loading

Accessibility