Neobvezni izbirni predmeti

Objavljeno: 11.05.2015 | Avtor: mlampret

Osnovna šola poleg obveznih predmetov, obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Učenci od 4. do 6. razreda bodo lahko izbirali med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

  • drugim tujim jezikom nemščino,
  • umetnostjo,
  • računalništvom,
  • športom in
  • tehniko

Učenci od 7. do 9. razreda pa bodo kot neobvezni izbirni predmet lahko izbrali:

  • drugi tuj jezik nemščino.

Zaradi postopnosti uvajanja lahko neobvezne izbirne predmete v šolskem letu

2014/2015 obiskujejo učenci 4. in 7. razreda, od septembra 2015 učenci 4. in 5. razreda ter 7. in 8. razreda, od septembra 2016 pa bomo ponudili in izvajali neobvezne izbirne predmete v vseh treh razredih drugega in tretjega vzgojno- izobraževalnega obdobja.

Učenci lahko izberejo eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Učenec si lahko vsako leto izbere drug neobvezni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

Znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje številčno, zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato bodo potekali po pouku. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, neobvezni izbirni predmet tuji jezik pa dve uri tedensko.

Na osnovi prijav bomo izvajali le tiste neobvezne izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Podrobnejši učni načrti neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osn ovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

Loading

Accessibility