Obrazci

Objavljeno: 19.02.2011 | Avtor: mlampret

Vsi obrazci, ki so navedeni v seznamu, so dosegljivi v spletni zbornici na naslovu
http://193.2.12.57/moodle/ (Uprava), lahko pa tudi na povezavi http://ucilnica.ossevnica.si.

ZBIRNIK OBRAZCEV

Evalvacije
Analiza dejavnosti-vzorec kulturni dan
Analiza pisnega preizkusa-Word
Analiza pisnega preizkusa-Excel

Interni obrazci- pohvale, nagrade, priznanja, prošnje
Prošnja za Šolski sklad
Priznanje-zgodovina (srebrno)
Priznanje-zgodovina (bronasto)
Kladnikova značka
Priznanje za dosežke na športnem in kulturnem področju
Priznanje-podaljšano bivanje
Razredna pohvala

Obrazci LOPOLIS
Matični listi
Obvestilo o dejavnostih učencev
Obvestilo o zaključnih ocenah
Obvestilo o učnem uspehu v 1. in 2. ocenjevalnem obdobju
Podatki o učencih po razredih
Potrdilo o šolanju
Seznam učencev
Soglasja
Spričevalo

Obrazci pomočnika
Anketni vprašalnik-izbirni predmeti
Obrazec za menjavo nivojev
Obvestila staršem o izboru izbirnih in nivojski pouk
Obvestilo staršem učencev z dvema tujima jezikoma
Poročilo razrednik-januar
Poročilo razrednik-junij
Realizacija izbirnih in nivojskih ur

Obrazci Šolske svetovalne službe
Socialna delavka

Soglasje za premestitev v drug oddelek
Zapisnik o uničenju dokumentov
Individualizirani vzgojni načrt
Prijavnica za podaljšano bivanje
Soglasje staršev varstvo vozačev
Vloga za dodelitev subvencionirane šolske prehrane
Vzgojni ukrepi
Zapisnik razgovora z učencem
Spremljanje vzgojnih ukrepov
Moteče vedenje
Kaj imam za domačo nalogo
Beleženje negativnih vzorcev vedenja pri pouku
Beleženje vedenja-učitelji
Beleženje vedenja-učenci
Zapis o nasilju nad otrokom

Učenci tujci
Vabilo na sestanek
Osnovni tečaj slovenskega jezika-anketa
Individualizirani program-učenci tujci

Prostovoljno delo
Zapisniki sestankov za prostovoljno delo
Zaključno poročilo PD
Soglasje za prostovoljce
Program dela za prostovoljce
Anketa za prostovoljce – evalvacija

Novinci vpis
Vabilo prvi razred
Soglasje za opažanja vzgojiteljic
Soglasje o prihajanju, odhajanju iz šole brez spremstva
Soglasje  generalno
Vpis v podaljšano bivanje
Vpis v jutranje varstvo
Evalvacijski list-roditeljski sestanek-prvi razred

Nadarjeni
Zapisnik sestanka z učencem pred testiranjem
Vabilo za starše-seznanitev o nadarjenosti
Učiteljevo mnenje-nadarjeni
Testiranje obvestilo
Soglasje za identifikacijo
Seznanitev z identifikacijo
Poročilo o postopku in rezultatih identifikacije-prazno
Poročilo učenca za srednjo šolo
Obrazec  za_ IP
Kopija SSD OLNAD07-tretja triada
Kopija SSD OLNAD07-obrazec
Imenovanje koordinatorja
Evidentiranje nadarjenih učencev-obrazec
Dosežki na tekmovanjih 8. in 9. r
Dopis soglasje za identifikacijo

Javna dela
Soglasje-javni delavci

ISP
Učenje-zbirna tabela
Soglasje o zbiranju osebnih podatkov
Soglasje o zbiranju os podatkov-svetovanje
Soglasje o zbiranju osebnih podatkov
Predlog za ISP

DSP
Soglasje za spremembo izvajalca DSP
Soglasje za razširitev programa DSP
Obrazec za zadnjo stran dnevnika
Dnevna priprava DSP

Obrazci za zaposlene – ure, dopust, prevozi
Evidenca dodatno opravljenih ur – pedagoški delavci
Evidenca dodatno opravljenih ur- nepedagoški delavci
Pisna izjava z dokazili o upravičenosti do povračila stroškov prevoza na delo
Vloga za dopust
Vloga za izredni dopust
Vloga za koriščenje ur

Učenci in starši -obvestila, vabila, izjave, soglasja, prehrana
Izjava za ŠVN – 5. Razred
Napotki Gardaland
Obvestilo o prešolanju učenca med šolskim letom
Obvestilo staršem izleti, dejavnosti …
Obvestilo staršem-za tekmovanja
Obvestilo-Gardaland
Preklic prijave na šolsko prehrano
Prijava učenca na šolsko prehrano MŠŠ
Prijava učenca na šolsko prehrano-izredne razmere
Soglasje za vožnjo s kolesom v prometu 5. r
Vabilo – INTERNO
Vabilo – ZUNANJI
Vabilo na sestanek oddelčnega zbora
Vabilo staršem na pogovor

Zapisniki
Zapisi razrednih ur
Zapisnik sestankov
Zapisnik odjave šolske prehrane

Predlogi novih obrazcev