Šolski okoliš

Objavljeno: 19.02.2011 | Avtor: Drago Slukan

Matično šolo v Sevnici obiskuje­ 612 šoloobveznih otrok iz Sevnice, okolice ter naslednjih vasi in zaselkov:

Arto Breg Brezovo Čelovnik
Dolnje Impolje Dolnje Orle Drožanje Gornje Brezovo
Gornje Impolje Gornje Orle Hudo Brezje Ledina
Loka pri Z. M. Lončarjev Dol Metni Vrh Mrzla Planina
Okroglice Orehovo Orešje Osredek
Pečje Podgorica Podgorje Podvrh
Ponikve Prešna Loka Račica Radež
Razbor Rovišče Sevnica Slap
Stržišče Studenec Šentjur na Polju Trnovec
Velika Hubajnica Vranje Zabukovje Zavratec
Žigrski Vrh Žirovnica Žurkov Dol

Podružnično šolo v Loki pri Zidanem Mostu obiskuje  34 učencev iz naslednjih vasi in zaselkov:

Breg Čelovnik Loka pri Z. M. Okroglice
Račica Radež Razbor Slap
Šentjur na Polju Žirovnica

Podružnico na Studencu obiskuje 31 učencev iz naslednjih vasi in zaselkov:

Arto Brezovo Dolnje Impolje Dolnje Orle
Gornje Impolje Gornje Orle Hudo Brezje Osredek
Ponikve Rovišče Studenec Velika Hubajnica
Zavratec