Organizacija pouka Loka

Objavljeno: 6.02.2013 | Avtor: mlampret

Organizacija dela

Šola je odprta od 5.45 do 15.45. Poslovni čas šole je od 7.30 do 13.00.

 

Časovni razpored vzgojno izobraževalnega dela

VV 5.45 – 7.45
1. ura 8.00 – 8.45
2. ura 8.50 – 9.35
9.35 – 9.50 malica, rekreativni odmor
3. ura 9.50 – 10.40
4. ura 10.45 – 11.30
5. ura 11.35 – 12.20
12.30 kosilo
varstvo vozačev do odhoda kombija
oddelek PB 11.30 – 15.45

Delavci šole

STALNI DELAVCI:

–       vodja podružnice: Karmen BOŽIČ
–       razredničarka in učiteljica 1. in 2. razreda: Karmen BOŽIČ
–       razredničarka in učiteljica 3. in 4.razreda: Marjeta ČESNIK
–       razredničarka in učiteljica 5. razreda: Julijana MAJERIČ
–       učiteljica jutranjega varstva: Milena ZEMLJAK
–       PB 1., 2. razreda: Milena ZEMLJAK
–       PB 3., 4. in 5. razreda: Polonca GAČNIK
–       gospodinjka: Andreja ANDREJČIČ

OBČASNI STROKOVNI DELAVCI:

–       učiteljici tujega jezika angleščine: Vita KRAPEŽ, Danica PRNAVER
–       učiteljica športa 5. razreda: Vera MIHELIČ
–       učiteljica glasbene umetnosti v 3.,4. in 5. razredu: Nataša VIDIC
–       specialna pedagoginja: Saša PIKL
–       strokovna delavka: Nuša GRADIŠNIK
–       zborovodkinja OPZ- ja: Nataša VIDIC

Interesne dejavnosti

dramski krožek
pevski zbor
bralna značka 1., 2., 3. r
bralna značka 4., 5. r.
Skupnost učencev šole
Vesela šola 4., 5. r.
šahovski krožek
knjižnica
prometni krožek 5. r. in kolesarski krožek 5. r.
Marjeta Česnik
Nataša Vidic
razredničarki
razredničarka
Karmen Božič
Julijana Majerič
Ludvik Cvirn
Sonja Revinšek Zalezina
Karmen Božič

Dnevi dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV POŠ Loka

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV POŠ Loka

 predsednica sveta staršev POŠ Loka: Mojca KAJTNA

 

Program dela Šolske skupnosti za šolsko leto 2018/2019

Šolska skupnost bo delovala – enkrat mesečno na skupnih sestankih in po potrebi za vse učence od 1. do 5. razreda

Tema: VREDNOTE/povezava z učnim in vzgojnim področjem razvojnega načrta

 

Izhodišča dela Skupnosti učencev šole:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev;
  • organizira šolske prireditve (ples, družabne prireditve), sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti;
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, dobrodelne akcije, prodaja koledarjev in voščilnic Za boljši svet, akcija Podari zvezek…) in predlaga izboljšave bivalnega okolja (skrb za čisto in urejeno okolico šole);
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;

 

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ v Loki pri Zidanem Mostu sodi med starejše šole v slovenskem prostoru in še zlasti v sevniški občini.

OŠ v Loki je bila ustanovljena v letu 1786. Prvotna šola je bila trivialka, kar pomeni, da so poučevali verouk, branje, pisanje, računstvo, prosvetno moralo in nekaj gospodarstva.

Današnja šola je bila zgrajena 1907. leta, ki z delnimi preureditvami služi svojemu namenu še danes.

Od leta 1980 je naša šola podružnica OŠ Sava Kladnika Sevnica.

V okolici šole imamo športno igrišče in igrala. Letos praznujemo častitljivo obletnico, 110 let.