Šolska prehrana

Objavljeno: 19.02.2011 | Avtor: mlampret

aa

aa

Anketni vprašalnik o šolski prehrani za šolsko leto 2018/2019.

aa

aa

 

ORGANIZACIJA IN CENE ŠOLSKE PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

CENE ŠOLSKE PREHRANE

Malica_cene

SEVNICA,  3. 9. 2018                                                               

0rganizatorica šolske prehrane: Kristina Prijatelj


RAZPORED ŠOLSKE PREHRANE

V petek, 3. 9. 2018, prejmejo šolsko malico VSI učenci, tudi kosila bomo pripravili.

S toplo malico  pričnemo v sredo,  5. 9. 2018,  po naslednjem razporedu:

Malica_razpored_2V Sevnici, 3. 9. 2018

Organizatorica šolske prehrane: Kristina Prijatelj


NATANČNA PRAVILA OBNAŠANJA PRI ŠOLSKI PREHRANI

Ker je bolj prijetno uživanje hrane v mirnem, kulturnem vzdušju, se bomo dosledno držali pravil obnašanja ter jih redno spremljali.

TOPLA MALICA:

 • Vsi učenci  v spremstvu učitelja pridejo pred jedilnico, si umijejo roke in brez prerivanja pridejo do razdelilne mize v dveh kolonah.
 • Na mizah bodo pripravljeni pogrinjki (prtički, žlica), kruh in sadje si učenci vzamejo sami.
 • Kuharici povedo ali želijo veliko ali malo.
 • Vsi učenci se usedejo (tudi tisti, ki ne prejemajo šolske malice), ob primernem, (nepreglasnem) vzdušju  kulturno zaužijejo obrok in imajo spoštljiv odnos do hrane.
 • Učenci za mizo sedijo najmanj toliko časa, da kuharice razdelijo toplo malico vsem učencem.
 • Učenci pospravljajo posodo in pribor na konec mize, ostanke hrane pospravijo v za to namenjeno posodo, ki je na začetku obrnjena narobe, uporabljene prtičke v koš ter za seboj pospravijo stole k mizi.
 • Šele ob znaku dežurnega učitelja mirno zapustijo jedilnico (~9.50, ~10.35).

HLADNA MALICA ( 3. triada):

 • 3 dežurni učenci za malico (dežurni so en mesec, nosijo znak organizator) redno prihajajo pet minut pred odmorom  v jedilnico, da odnesejo malico v razred ali pripravijo mizo v jedilnici,
 • pri malici v razredu učitelj nadzira razdeljevanje malice, uporabo prtičkov, za namaze uporabo plastičnih nožev (ki se vrnejo) in  pospravljanje ter ločevanje odpadkov (vrečka za embalažo),
 • čiste štručke in kruh ostanejo v posebni posodi v košari (saj jih boste dali v kotiček), če jih učenci ne želijo odnesti domov,
 • trije dežurni učenci odnesejo urejeno košaro nazaj v jedilnico, kjer bo še dežurni učenec skupaj s kuharico preveril in ocenil ločevanje in urejenost košare,
 • dežurna učitelja dodelita karton za glasnost in kulturo prehranjevanja,
 • učenci PS, ki imajo 3. šol. uro TIT ali športno vzgojo, LUM, pouk v čitalnici in račun. učilnici odložijo torbo v malo avlo (pri jedilnici) in pridejo na hladno  malico v vezni hodnik in v jedilnico pod nadzorom učitelja.

KOSOVNO MALICO LAHKO UČENCI ODNESETE DOMOV ( v primerni vrečki) ALI ODDATE V KOTIČEK!

 

Z vami bi rada delila “recept” o vzgoji (Mala knjiga za velike starše):

2 zvrhani žlici pohvalnih besed
4 majhne žličke vztrajnega žuganja
1/2 skodelice jasnih zahtev
1 velika zajemalka zaupanja vase

Vse sestavine vztrajno mešajmo in začinimo z dobro voljo.

Naj nam tekne!


ŠOLSKA PREHRANA

Vse kar pojemo, vpliva na naše telo. Zato je pomembno, da jemo zdravo. Prehranjevanje je pomembno za našo (samo)podobo in počutje ter telesno zdravje. V šolski kuhinji se trudimo približati otrokovim prehranjevalnim navadam  in jih uskladiti s telesnimi potrebami, saj mora hrana imeti ustrezno energijsko, biološko in nasitno vrednost.

Na naši šoli učencem pripravljamo zajtrk, malico, kosilo in malico PB, zaposlenim pa toplo malico, solatni bife ali kosilo za domov. V šolski kuhinji se trudimo, da tudi učencem in zaposlenim, ki potrebujejo dietno prehrano, pripravljamo obroke posebej. Torej malicali naj bi vsi učenci, na zajtrk, malico PB in kosilo pa se naročajo.

SPLOŠNA PRAVILA OBNAŠANJA PRI ŠOLSKI PREHRANI

TOPLA MALICA:

 • učenci v spremstvu učitelja pridejo pred jedilnico, si umijejo roke in brez prerivanja pridejo do razdelilne mize,
 • učenci kulturno zaužijejo obrok in imajo spoštljiv odnos do hrane,
 • učenci za mizo sedijo toliko časa, da kuharice razdelijo toplo malico vsem učencem, saj se s tem izognejo prerivanju in gneči pri napitku,
 • učenci  redno pospravljajo posodo in pribor na konec mize, ostanke hrane pospravijo v za to namenjeno posodo, uporabljene prtičke v koš ter za seboj pospravijo stole k mizi!

 HLADNA MALICA:

 • dežurni učenci za malico (priponka organizator) redno prihajajo pet minut pred odmorom za malico  v jedilnico, da odnesejo malico v razred ali pripravijo mizo v jedilnici,
 • pri malici v razredu učitelj nadzira razdeljevanje malice, za pospravljanje in odnašanje košar so zadolženi dežurni učenci za malico,  eko frajer  pa je zadolžen za ločeno zbiranje odpadkov,
 • učenci PS, ki imajo 3.šol. uro teh.vzgojo, šport. vzgojo, pridejo na hladno malico v  jedilnico pod nadzorom učitelja.
 • dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine delitev malice ali odstrani posameznika ali skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnaša kulturno in v skladu s pravili.

UČENCI LAHKO ODNESEJO DOMOV  KOSOVNO MALICO, KI JO NISO POJEDLI V ŠOLI (npr.  kruh, štručka, sadje …) ALI JO DAJO V KOTIČEK!

KOSILO

 

 • učenci  na kosilo prihajajo ob dogovorjenem času s podpisanim “blokcem” za tisti dan ( na začetku meseca  učenec pri blagajničarki vzame » blokce« za ves mesec in jih podpiše, saj jih v primeru izgube lažje dobi nazaj),
 • v jedilnico  prihajajo učenci brez spremljevalcev, ki ne prejemajo kosila, ti pa lahko  obiščejo kotiček,

 

 

 • obutev in torbe  pustijo pred jedilnico, tudi domačih nalog  ne pišejo v jedilnici,
 • pladnje  po kosilu odnesejo na odlagalno mizo, pazijo na ločevanje odpadkov

 

kosilo morajo učenci odpovedali ali naknadno naročiti pravočasno.

UČENCI MORAJO UPOŠTEVATI PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE, OPOZORILA DEŽURNIH UČITELJEV  IN KUHARIC!


 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE (Kliknite na povezavi!)


OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO:

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Prijavo na šolsko prehrano se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko odda osebno pri razredniku ali v tajništvu šole. Obrazec za prijavo je priložen dopisu. Prosimo, da označite vse vrste obrokov, ki jih bo učenec prejemal. Pogoj, da šola pridobi podatke o upravičencih do subvencij za posamezne obroke, je prijava na šolsko prehrano.

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV:

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi ustno ali pisno isti delovni dan najkasneje do 8.00 ure v tajništvu šole (07/81 63 510) ali preko spletne aplikacije eAsistent.

PREKLIC PRIJAVE PREHRANE:

Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se lahko prekliče ustno ali pisno v tajništvu šole. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE:

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 evrov.

Polna subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 evra.

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico oz. kosilo.

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Prosimo vas, da izpolnite priložen obrazec prijave na šolsko prehrano za šolsko leto 2019/20 in ga oddate razredniku ali v tajništvo šole do 14. 6. 2019.

 

OBRAZEC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 (kliknite na povezavo)

 Nuša Gradišnik, univ. dipl. pedag.,
šolska svetovalna službay
 Mirjana Jelančič, prof.,
ravnateljicay

Alergeni

Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

Države članice so lahko na podlagi določb 44. člena navedene uredbe preko nacionalne zakonodaje določile način označevanja alergenov v nepredpakiranih živilih. Naša država je pri tem upoštevala v preambuli Uredbe 1169/2004 navedeno dejstvo, da je pomembno zagotoviti informacijo o alergenih tako, da lahko potrošniki, ki imajo alergijo ali preobčutljivost na hrano, na podlagi prejetih informacij sprejmejo varno odločitev zase. Z upoštevanjem navedenega je bilo s 3. členom Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom določeno, da morajo biti alergeni v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, navedeni na najmanj enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, pano, ekran, itd).

Pri predstavitvi podatkov o alergenih v obratih javne prehrane je potrebno upoštevati še določbe 13. člena Uredbe 1169/2004, in sicer, da morajo biti označeni na dobro vidnem mestu tako, da so zlahka vidni, jasno čitljivi in neizbrisni ter določbe 21. člena, ki v drugem odstavku navaja, da navedba alergenov vključuje besedo »vsebuje«, besedi pa sledi ime alergena iz Priloge II.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja v povezavi z označevanjem alergenov v obratih javne prehrane in nekaj možnih načinov označevanja alergenov v okviru te dejavnosti.

Vir:  http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5759/84b2c37b10997a 0bf1d66c81f847ee74/

 

Snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost (iz Priloge II Uredbe 1169/2011):

 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:

(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo (1);

(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice (1);

(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;

(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

2. raki in proizvodi iz njih;

3. jajca in proizvodi iz njih;

4. ribe in proizvodi iz njih, razen:

(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;

(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;

6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:

(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (1);

(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;

(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;

(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

(b) laktitola;

8. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

9. listna zelena in proizvodi iz nje;

10. gorčično seme in proizvodi iz njega;

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2 , ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;

13. volčji bob in proizvodi iz njega;

14. mehkužci in proizvodi iz njih.

(1) in proizvodov iz njih, če ni možnosti, da bi se zaradi postopka njihove predelava povečala stopnja alergenosti, kakršna po ocenah Efse velja za ustrezni proizvod, iz katerega ti izhajajo.

Priloga II Uredbe 1169/2011 velja kot sestavni del jedilnika šole.

Označevanje alergenov na jedilnem listu bo v decembru opisno (npr.: mlečni zdrob (vsebuje gluten, mleko)), od januarja 2015 naprej pa z nadpisano zaporedno številko alergena* iz Priloge II oz. legende na jedilniku (npr. mlečni zdrob *1,7).